Szkolenia
nauka

nauka

Kancelaria oferuje szkolenia otwarte oraz zamknięte. Program szkoleń uwzględnia praktyczne aspekty zagadnień, wysposażając słuchaczy w niezbędną wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z problemami prawnymi.

 

Szkolenia adresowane do przedsiębiorców:

            Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i innych ustaw z uwzględnieniem kontroli podatkowej i skarbowej (obowiązki i prawa przedsiębiorcy, dopuszczalność kontroli, warunki jej przeprowadzenia, reprezentacja przez pełnomocnika, zagrożenie karą, konsekwencje dla prowadzonej działalności)

praktyczne prawo karne:

              Odpowiedzialność spółek prawa handlowego w świetle ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (orzeczenie karne wobec spółki, odpowiedzialność z tytułu ustawy, odpowiedzialność na podstawie ustawy a odpowiedzialność członków zarządu)

              Odpowiedzialność karna za przestępstwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podatkowe, na gruncie ustaw szczególnych (rachunkowość, KSH, KK, KKS) (definicja poszczególnych przestępstw, warunki odpowiedzialności, reprezentacja w postępowaniu karnym, mediacja, sposoby obrony)

Szkolenia adresowane do przedsiębiorców (pracodawców) i pracowników:

praktyczne prawo pracy:

             Mobbing, dyskryminacja (bezpośrednia, pośrednia i molestowanie seksualne - ochrona pracownika, który swoim postępowaniem pomógł innemu dyskryminowanemu pracownikowi, zmiana wymiaru etatu nie jest dyskryminacją – nowa regulacja Kodeksu pracy w dobie kryzysu)

            Alternatywne sposoby zatrudniania (flexicurity) (definicja, umowa o pracę na czas nieokreślony a alternatywne sposoby zatrudniania, rodzaje elastycznych form zatrudnienia, korzyści dla pracodawcy, korzyści dla pracownika)

            Pracodawca przed sądem (spory z pracownikami, wykroczenia przeciw prawom pracowników, przestępstwa przeciw prawom pracowników, odpowiedzialność pracodawcy wobec osób trzecich za działania pracownika),

            Zakaz konkurencji w ramach umowy o pracę oraz na gruncie prawa cywilnego (forma umowy, konieczne elementy umowy, wysokość wynagrodzenia, możliwość rozwiązania umowy, odszkodowanie za naruszenie umowy)

             Zwolnienia pracownika za wypowiedzeniem oraz dyscyplinarne w świetle orzecznictwa sądów polskich (prawidłowość przyczyny wypowiedzenia, konkretność przyczyny wypowiedzenia, istnienie przyczyny wypowiedzenia, sposób doręczenia, obowiązki pracodawcy przed sądem

prawo cywilne w aspekcie praktycznym:    

              Sporządzanie umów cywilnoprawnych (budowa umowy, podstawowe elementy umowy, cechy dobrej umowy, forma umowy, zabezpieczenie roszczeń w umowie).

              Skuteczna windykacja sądowa i pozasądowa (etap przedsądowy – korzystne postanowienia umowy, klauzule zabezpieczające w umowie, windykacja przedsądowa – wezwanie do zapłaty, przerwanie biegu przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, windykacja sądowa – rodzaje postępowań sądowych, wysokość i sposób uiszczania opłaty, koszty postępowania, postępowanie zabezpieczające, windykacja komornicza, negocjacje i mediacja w post. cywilnym, ugoda sądowa)

               
techniki prawodawcze:

               Przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych oraz umów ze względu na ich budowę (hierarchia aktów prawa, podstawy z odczytywania aktu prawnego, kolejność zapisów)

Szkolenie adresowane do osób bezrobotnych bądź zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą:

               Prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązki wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, rejestracja działalności, wybór opodatkowania, wybór formy działalności, reprezentacja, podstawy prawa cywilnego, czytanie aktów prawnych i ich sporządzanie, odpowiedzialność cywilna i karna)